vše
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Absorpční kapacita
Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít…
Autorizace platby
Autorizací platby se rozumí proces spočívající v kontrole…
Administrace platby
Administrací platby se rozumí proces schvalování žádosti o platbu,…
Administrace projektu
Někdy označovaný jako dotační management. Zahrnuje všechny…
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2021-2022
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2021 2022…
Alokace
Objem finančních prostředků z Evropských strukturálních a…
Analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit analýza)
CBA patří k základním technikám pro hodnocení investičních…
Analýza projektu
Analýza projektu má poskytnout odpověď na otázku, zda navrhovaný…
Auditní orgán (AO)
Orgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření…
Bloková výjimka
Jedná se o nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky…
Brownfield
Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně…
Bodová kritéria
Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být…
Binární kritéria
Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být…
Centra pro transfer technologií
Napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem…
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní…
Certifikace
Certifikací výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů o…
Cílová skupina
Skupina obyvatel, která je dotčena realizací projektu a má z něj…
CZ – NACE
Statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá…
Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů
Čtvrtletní zprávou o implementaci ESI fondů se rozumí zpráva…
Doba udržitelnosti finančního nástroje („inkasní fáze“)
Dobou udržitelnosti finančního nástroje, resp. inkasní fází se v…
Dohoda o partnerství (DoP)
Dohoda o partnerství (DoP) je strategický dokument vypracovaný…
Dohoda o financování
Dohodou o financování se rozumí smlouva upravující podmínky pro…
Dodavatel
Fyzická nebo právnická osoba, která na základě obchodního vztahu s…
Dodatečná žádost o platbu
Dodatečná žádost o platbu představuje postup, kdy žádost o platbu…
Dotace
Dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních…
Doba udržitelnosti
Dobou udržitelnosti projektu se rozumí období 3/5 let od…
Diskontování
Diskontováním se rozumí proces úpravy budoucích hodnot příjmů nebo…
Dílčí intervence
Dílčí intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k…
De minimis
Finanční podpora podniku z veřejných rozpočtů v takové výši, která…
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému
Datem zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému se…
Doba realizace projektu
Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních…
Evropský investiční fond (EIF)
Byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým…
Evropská územní spolupráce (EUS)
V programovém období 2021–2027 je možné v České republice čerpat…
Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy, ESIF)
Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce:…
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU.…
Externí hodnotitel / Externí odborník
Osoba využívaná pro nezávislé posouzení (ekonomických a…
Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF)
Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond přispívá k…
Evropský sociální fond (ESF)
Evropský sociální fond (ESF) je strukturální fond EU. Jeho…
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) je…
Experimentální vývoj
Experimentální vývoj je získávání, spojování, formování a…
Etapizace plateb
Etapizace plateb je proces, ve kterém je žadateli poskytnuta…
Evropská rada
Takto se označuje zasedání hlav států a vlád (tj. prezidentů a…
Evropská investiční banka (EIB)
Evropská investiční banka (dále jen "EIB") byla založena v roce…
Evaluace souhrnná (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období pro…
Etapa projektu
Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá…
E-government
Využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě…
Evaluace ongoing (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ongoing se provádí plánovaně v průběhu programovacího…
Energetický posudek
Energetický posudek je písemná zpráva, která obsahuje odborné…
Elektronické tržiště
Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje odborné…
Evaluace
Evaluací, resp. hodnocením se rozumí proces založený na důkladném…
Evaluace ad hoc (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ad hoc se provádí v průběhu programovacího období v…
Evaluace ex ante (předběžné hodnocení)
Předběžná evaluace probíhá na začátku cyklu před přijetím programu…
Evaluace ex post (následné, dodatečné hodnocení)
Dodatečná evaluace rekapituluje a posuzuje celý program, především…
Evaluace interim (střednědobé hodnocení v polovině období)
Evaluace interim zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů…
Finanční plán integrované strategie
Finančním plánem integrované strategie se rozumí finanční plán…
Fond soudržnosti (CF - Cohesion Fund)
Fondem soudržnosti (Cohesion Fund) se rozumí fond EU, určený na…
Fond solidarity (EUSF)
European Union Solidartiy Fund (Fond solidarity EU) byl založen po…
Flat rate čistých příjmů
Flat rate čistých příjmů se rozumí paušální procentní sazba…
Finanční rámec oblasti podpory (intervence)
Jedná se o adresný popis umisťování prostředků z veřejných zdrojů…
Finanční podpora
Finanční podporou se rozumí jakékoliv peněžní prostředky…
Finanční plán projektu
Finančním plánem integrované strategie se rozumí finanční plán…
Finanční nástroje
Finanční nástroje představují využívání finančních prostředků ESI…
Finanční plán Dohody o partnerství / programů
Finančním plánem Dohody o partnerství / programů se rozumí souhrn…
Finanční plán
Finančním plánem se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na…
Finanční analýza
Finanční analýzou se rozumí analýza prováděná z hlediska…
Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG)
Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) 1994-2006 FNOR…
Finanční mechanismy EHP a Norska
Státy Evropského hospodářského prostoru a Norské království…
Finanční korekce / oprava
Finanční korekcí / opravou se rozumí zrušení celého nebo části…
Finanční kontrola
Finanční kontrola v rámci ESI fondů je součástí systému finančního…
Finanční cíl
Finančním cílem se rozumí objem finančních prostředků, kterého má…
Grant
Je účelový příspěvek (či také dotace), který můžete získat účastí…
Grantový projekt
Grantový projekt, je projekt realizovaný v rámci globálního grantu…
Globální grant - období 2014-2020
Globálním grantem se rozumí způsob implementace části programu dle…
Harmonogram výzev
Veřejně dostupný průběžně aktualizovaný seznam výzev (viz heslo…
Hodnotitelé
Hodnotitelé provádějí věcné hodnocení projektů, jehož výsledky…
Horizontální principy
Horizontální principy jsou do realizace politiky hospodářské,…
Hodnocení projektu
Hodnocení projektů je část procesu schvalování projektů, která…
Integrované nástroje
Integrovanými nástroji se rozumí soubor navzájem provázaných a…
Interreg Bavorsko-Česko 2021–2027
Program navazuje na Program přeshraniční spolupráce Česká…
Investiční projekt
Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup…
Investiční priorita
Investiční prioritou se rozumí priorita specifikovaná v Nařízení…
Interreg Slovensko – Česko 2021–2027
Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce…
Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021–2027
Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko –…
Interreg Polsko – Česko
Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s…
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný plán rozvoje území je nástrojem pro realizaci…
Integrované územní investice
Integrovaná územní investice je nástrojem pro realizaci…
ISKP21+
Portál ISKP21+ je určen pro všechny typy externích uživatelů MS21+…
Integrovaná strategie rozvoje území
Integrovaná strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy…
Indikátory (ukazatele)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
ICT
Informační a komunikační technologie = hardwarové a softwarové…
Implementace programu
Implementace programu má více rovin. V prvé řadě jde o vymezení…
Implementační (prováděcí) dokument
Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a…
Interní hodnotitel
Interní hodnotitelé Ministerstva průmyslu a obchodu provádějí…
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm…
Individuální projekt
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Inovace procesu
Inovací procesu se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených…
Inovační voucher
Dotace, která se uděluje malému a střednímu podniku na nákup…
Inovační infrastruktura
Budova obsahující kanceláře, laboratoře, vývojové dílny, sdílené…
Inovační firmy
Jedná se zpravidla o malé a střední firmy, jejichž jednou z…
Inovace produktu
Inovací produktu je zavedení na trh nových nebo významně…
JASPERS
JASPERS představuje partnerství Evropské komise (generálního…
JESSICA
Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního…
Křížové financování (flexibilita)
Princip křížového financování umožňuje v projektech…
Kontrola projektu
Se provádí buď v průběhu realizace projektu, nebo po jeho skončení…
Kontrola přijatelnosti projektu
Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem…
Kontrola fyzické realizace projektu
Kontrola fyzické realizace projektu se provádí v průběhu realizace…
Kontinuální výzva
Hodnocení projektů probíhá průběžně. Příjemcům, jejichž projekty…
Kontrola formálních náležitostí žádosti
Každá projektová žádost je po registraci podrobena kontrole…
Konečný uživatel
Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a…
Konečný příjemce
Konečný příjemce je v případě finančních nástrojů subjekt, kterému…
Komunitární programy
Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na…
Kolová výzva
V kolovém systému sběru žádostí jsou všechny přijaté žádosti o…
Kohezní politika
Kohezní politika EU neboli politika hospodářské, sociální a územní…
Kofinancování (spolufinancování)
V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze…
Klastr
Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených…
Komunitně vedený místní rozvoj
Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development)…
Méně rozvinutý region
V programovém období 2021-2027 se změnily míry spolufinancování z…
Modernizační fond (ModF)
Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030…
Mid caps
Mid caps neboli podniky se střední kapitalizací jsou subjekty,…
MSP
Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250…
Monitorovací výbor
Monitorovacím výborem se rozumí výbor, jehož úkolem je posuzovat…
MS2021+
MS2021+ je jednotný monitorovací systém pro administraci…
Monitorovací systém (MSC2007, MS2014+, MS21+)
Je informační systém, který slouží k uchovávání dat o projektech a…
Monitorovací indikátory (monitorovací ukazatele)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Monitoring
Monitoring (Monitorování) e nedílnou součástí jak programového,…
Marketingová inovace
Marketingovou inovací se pro účely programu Inovace – inovační…
Monitorovací zpráva
Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídícímu orgánu pro…
Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady)
Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ESI fondů,…
Národní plán obnovy (NPO)
Národní plán obnovy (NPO) zahrnuje desítky reforem a investicí v 7…
Neinvestiční projekt
Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj.…
Nestátní neziskové organizace (NNO)
Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb.,…
NUTS
Zavedená zkratka pro tzv. územně statistické jednotky, které jsou…
NUTS II
NUTS II jsou územní statistické jednotky, tzv. regiony. V České…
Organizační inovace
Organizační inovací se pro účely programu Inovace – inovační…
Operační program Rybářství
Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z…
Operační program Zaměstnanost+ (OP Z+)
Cílem Operačního programu Zaměstnanost+ (OP Z+) je zefektivnění…
Operační program Životní prostřední (OP ŽP)
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je…
Oprávněný žadatel (příjemce podpory)
Oprávněným žadatelem se rozumí subjekt, který patří do skupiny…
Operační program Technická pomoc (OP TP)
Smyslem OP TP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se…
Operační program
Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a…
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na Operační…
Oblast podpory (intervence)
Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření strategie …
Operační program Nadnárodní spolupráce
Programy určené pro skupiny regionů ovlivněné stejnými…
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost …
Přechodný region
V programovém období 2021-2027 se změnily míry spolufinancování z…
Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
Environmental Impact Assessment (EIA) - U vybraných projektů je…
Průmyslový výzkum
Průmyslový výzkum je plánovitý výzkum nebo kritické šetření…
Projektový cyklus
Projektový cyklus je proces od přípravy projektového záměru,…
Publicita projektu
Publicita projektů má svá pevně daná pravidla, která jsou uvedena…
Průběžná výzva
Průběžná výzva je termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace.…
Partnerský podnik
Partnerský podnik vlastní 25 % až 50 % základního kapitálu nebo…
Propojený podnik
Spojený podnik vlastní více než 50 % hlasovacích práv nebo má…
Prostředky kryté smlouvou
Objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána…
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace
Objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána…
Proplacené prostředky příjemcům
Objem finančních prostředků poukázaných na účty příjemců na…
Projektový záměr
Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud…
Programy meziregionální spolupráce
Programy podporující spolupráci regionů napříč EU i mimo EU…
Projektová žádost
Projektovou žádost (formulář) vyplňuje žadatel a předkládá ji s…
Příjemce podpory
Žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě…
Platby ex – post
Jedná se o následné proplácení výdajů, kdy příjemce může předložit…
Platební a certifikační orgán
Centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do…
Politika soudržnosti 2021-2027
Politika soudržnosti je hlavním dlouhodobým investičním nástrojem…
Poskytovatel dotace
Subjekt stanovený dle §14 zákona č.218/2000 Sb. oprávněný vydávat…
Povinná publicita projektu
Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho…
Požadované prostředky
Objem finančních prostředků navržených ze strany žadatelů v…
Pravidla pro výběr dodavatelů
Při výběru dodavatelů musí příjemce podpory respektovat pravidla…
Pravidlo N+2
Pravidlo N+2 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči…
Pravidlo N+3
Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči…
Přílohy projektové žádosti
Přílohy projektové žádosti jsou její nedílnou součástí a…
Projekt
Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z…
Prioritní osa
Prioritní osa / priorita Unie je základní stavební jednotkou…
Příručka pro příjemce
Příručka pro příjemce je dokument, který je důležitým materiálem a…
Příručka pro žadatele
Příručka pro žadatele je dokument, který podává informace…
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně…
Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE v období 2021-2027…
Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027…
Programovací období
EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci…
Programování
Tento princip znamená, že se pomoc realizuje nikoli na základě…
Platby ex – ante
Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu…
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu,…
Řídicí orgán
Řídící orgán je subjekt, který odpovídá za účinnost, správnost…
Rozvojová banka Rady Evropy
Poskytuje úvěry na sociální projekty. O půjčku mohou zažádat…
Rozpočet projektu
Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v…
Rada Evropské unie
Dříve byla známa jako Rada ministrů. Tato instituce se skládá z…
Rada Evropy
Jedná se o mezivládní organizaci se sídlem ve Štrasburku, jejímž…
Rada pro ESI fondy
Je stálým nadresortním odborným a poradním orgánem vlády v oblasti…
Refundace
Refundací se rozumí proplacení prostředků státního rozpočtu, které…
Region soudržnosti
Region soudržnosti se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a…
Regionální politika
Regionální politika je soubor opatření, kterými vláda uskutečňuje…
Regionální rada
Regionální rada je instituce, která vznikla na základě novely…
Registrační číslo projektu
Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal…
Rovné příležitosti
Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní…
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí datace je právním aktem poskytujícím…
Řídící a koordinační výbor (ŘKV)
Je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace…
Specifický cíl
Zamýšlená změna / cíl, které má být dosaženo prostřednictvím…
Smlouva o financování
Smlouva o financování se uzavírá mezi příjemcem podpory (úspěšným…
Schválené prostředky
Objem finančních prostředků v projektech, které byly schváleny k…
Small mid caps
Small mid caps neboli malé podniky se střední tržní kapitalizací…
Strategický plán SZP (SP SZP)
Strategický plán SZP (SP SZP) v České republice je nástrojem…
Souběh dotací
Podmínka vylučující „souběh dotací“ znamená, že žádný projekt…
Společný strategický rámec
Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro…
Společná zemědělská politika EU
Společným strategickým rámcem se rozumí dokument, který převádí…
Spolufinancování (kofinancování)
Spolufinancováním se rozumí procentuální vyjádření objemu…
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou…
Strategické služby
Vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na…
Strategie místního rozvoje
Je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na…
Strukturální fondy
Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU.…
Studie proveditelnosti
Analýza, která slouží k posouzení všech alternativ realizace…
Subsidiarita
Zásada subsidiarity znamená, že rozhodnutí by měla být přijímána…
Společná rybářská politika EU
Společnou rybářskou politikou EU se rozumí politika EU, jejímiž…
Synergie
Synergie je věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do…
Společná komunikační strategie evropských fondů v programovém období 2021-2027
Společnou komunikační strategií evropských fondů v programovém…
Technologická platforma
Oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení…
Tvorba nových IS/ICT řešení
Tvorba nebo návrh specializovaného a vysoce sofistikovaného IS/ICT…
Tematické cíle
Tematické cíle jsou vymezené v čl. 9 Nařízení Evropského…
Tematický operační program
Je zaměřen na určitou tematicky ohraničenou oblast – např. doprava…
Transparentnost
Pojem se používá ve smyslu otevřenosti způsobu fungování orgánů EU…
Udržitelnost projektu
Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet…
Ukazatele (indikátory)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace…
Uskutečněné výdaje
Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci…
Urbact IV
Cílem operační program URBACT IV je umožnit městům spolupráci a…
Více rozvinutý region
V programovém období 2021-2027 se změnily míry spolufinancování z…
Výzva (k předkládání žádostí)
Výzva je aktivita řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu…
Výše podpory
Výše podpory (dotace) se v různých operačních programech liší, vše…
Vyčerpané prostředky
Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole…
Výběrová komise
Kolektivní poradní orgán posuzující předložené projekty a…
Veřejná podpora
Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli…
Velké projekty
Velkým projektem se rozumí projekt financovaný z prostředků…
Žádost o podporu
Vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v…
Žádost o platbu
Žádosti o provedení platby zasílá příjemce pomoci příslušnému…
Žadatel
Konkrétní subjekt ze skupiny oprávněných žadatelů, který podal…
Způsobilé výdaje (uznatelné náklady)
Vybrané druhy výdajů, které jsou přípustné k proplacení dotace…
Zprostředkující subjekt
Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který…
Znalostní transfer
Přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické…
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Závěrečnou zprávou o realizaci projektu (ZOR) se rozumí zpráva,…
Závěrečná zpráva
Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva, která obsahuje informace o…
Zpráva o udržitelnosti (ESG)
Zpráva o udržitelnosti nebo také CSR report, ESG report a Zpráva o…
Máte dotaz?