Služby

Evaluace

Jsme přední tým pro realizaci evaluačních projektů v České republice. Poskytujeme vysoce expertní služby v širokém spektru evaluací, analýz, metodik a strategií pro české i zahraniční klienty. Připravujeme evaluační studie založené na důkazech, od ex-ante, přes interim po ex-post.

Spolupracujeme se soukromým sektorem, univerzitami, samosprávou i veřejnou správou reprezentovanou ministerstvy, obcemi, příspěvkovými organizacemi, řídícími orgány programů ESIF a vládními organizacemi. Mezi naše spokojené klienty řadíme i evropské instituce (např. Evropskou komisi) a mezinárodní instituce rozvojové spolupráce (např. Rozvojový program OSN).

Programové evaluace

 • Pokrýváme celý cyklus programového období. Před jeho začátkem realizujeme ex-ante evaluace operačních programů, Dohody o partnerství, analýzy absorpční kapacity nebo připravujeme oborové strategie
 • V průběhu programového období realizujeme průběžné / mid-term evaluace programů a implementačních systémů
 • Po ukončení období připravujeme ex-post nebo dopadové evaluace

Tematické a procesní evaluace

 • Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací dílčích evaluací zaměřených na konkrétní témata, např. evaluace komunikačních aktivit, evaluace indikátorové soustavy, evaluace programů rozvojové spolupráce či evaluace strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů v různých oblastech
 • Procesní evaluace, v nich posuzujeme kvalitu samotné implementace programu, především administrativních procesů, kapacit nebo monitoringu s cílem nalézt způsoby, jak zjednodušit implementaci a administrativní náročnost pro příjemce daného programu
 • U specifických témat využíváme rozsáhlou interní expertízu nebo zapojujeme naše externí odborníky dle potřeb každého projektu a klienta

Evaluace projektů

 • Evaluace na úrovni jednotlivých projektů financovaných například z ESI fondů jsou obvykle realizovány u velkých systémových projektů, velkých individuálních projektů (na národní či regionální úrovni), případně u projektů pilotního či vysoce inovativního charakteru
 • Realizujeme průběžnou evaluaci projektů, která probíhá dlouhodoběji souběžně s realizací a je zaměřena na hodnocení nastavení projektu i průběhu implementace projektu s ohledem na splnění plánovaných cílů i dopadů
 • V rámci evaluace formulujeme doporučení pro zlepšení fungování projektu a zkvalitnění procesu realizace obdobných aktivit v budoucnu

Analýzy, metodiky a strategie

 • Pro zadavatele z řad veřejného i soukromého sektoru zpracováváme studie, socioekonomické analýzy i metodiky
 • Jedná se o analýzy na národní, krajské i nižší regionální úrovni. Věnujeme se socioekonomickým analýzám, regionálnímu rozvoji, studiím v oblasti implementace strukturálních fondů.
 • Nabízíme metodickou podporu především veřejných výdajových programů
 • Spolupracovali jsme na nastavení implementace všech programových období 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020. Aktuálně rozvíjíme i oblast ESG projektů

Vybrané reference

Ministerstvo pro místní rozvoj – Výsledková evaluace Dohody o Partnerství

Ve spolupráci s EY Česká republika jsme zpracovali hodnocení výsledků Dohody o partnerství v ČR, která zastřešila všechny investice z fondů EU v období 2014–2020. Pro vyhodnocení výsledků jsme využili primárně inovativní kvantitativní metodu Meziregionální sekvenční analýzy rozdílů v rozdílech, která je v této zakázce pilotovaná v celoevropském kontextu. Realizace probíhala v letech 2021–2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Evaluace působení finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V evaluaci jsme se zaměřili na podporu pro malé a střední podniky, která je poskytovaná nikoliv ve formě dotací, ale finančními nástroji – zvýhodněnými úvěry, zárukami za úvěr nebo ve formě kapitálových vstupů. Cílem evaluace bylo vyhodnotit výsledky a dopady takové podpory především na konkurenceschopnost podniků, a to, mimo jiné, v kontextu pandemie COVID-19 a poskytované podpory pro zmírnění dopadů pandemie. K vyhodnocení jsme využívali primárně kontrafaktuálních metod evaluace doplněných o robustní kvalitativní design. Realizace 2021–2022.

Ministerstvo pro místní rozvoj – Analýza opatření ESIF reagujících na pandemii COVID-19 a vyhodnocení programu EFSI

V evaluaci jsme se zaměřili především na vyhodnocení podpory, která byla z fondů EU poskytována pro zmírňování dopadů epidemie COVID-19 především na podnikatelský sektor. Vyhodnocení bylo provedeno jak v kontextu ČR (s využitím ekonometrických metod), tak i s ohledem na reakci jiných států EU. Součástí zakázky byla také analýza a návrh vhodného využití tzv. národní složky programu InvestEU, který je v gesci Evropské investiční banky. Realizace 2020–2022.

Ministerstvo pro místní rozvoj – Evaluace integrovaných nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu

Cílem evaluace bylo určit, pro jaké oblasti a témata a pro jaké typy projektů jsou nejvhodnějším nástrojem podpory Integrované nástroje – Integrované teritoriální investice, Integrované plány rozvoje území a Komunitně vedený místní rozvoj. V rámci evaluace jsme aplikovali především kvalitativní metody (případové studie, fokusní skupiny, atd.), doplněné o podrobnou územní analýzu. Realizace 2020–2021.

Ministerstvo zemědělství – Příprava OP Rybářství 2021-2027

Předmětem zakázky bylo provést aktualizaci Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu spojenou s přípravou Operačního programu Rybářství, dále realizovat analýzu absorpční kapacity a nastavit rámec pro monitoring a hodnocení tohoto programu. Na základě informací od relevantních aktérů jsme nastavovali indikátory a finanční rámec jednotlivých oblastí. Součástí zakázky byla i analýza pro využívání zjednodušených metod vykazování, ex-ante posouzení finančních nástrojů a na závěr také hodnocení SEA. Realizace 2019–2021.

Ministerstvo zahraničních věcí – Vyhodnocení projektu Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů: Zambie

V tomto projektu jsme se zaměřili na hodnocení podpory, která je poskytovaná z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR malým farmářům v Zambii na základě bilaterální dohody mezi oběma zeměmi. Součástí hodnocení bylo terénní šetření v podpořených komunitách v cílové zemi. Realizace 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Procesní evaluace implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Předmětem zakázky bylo vyhodnotit implementaci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Zaměřili jsme se především na způsob čerpání přidělených finančních alokací, manažerské řízení na úrovni obcí, způsob spolupráce aktérů zapojených do KPSVL nebo také kvalita předkládaných žádostí. Evaluace identifikovala výhody a nevýhody čerpání v rámci KPSVL oproti čerpání obdobné podpory v minulosti a vytvořila sadu doporučení, jejichž zavedení má potenciál přispět k zlepšení systémového nastavení této oblasti. Realizace 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Kompas – Predikce trhu práce“

Evaluace byla zaměřena jak na zhodnocení procesů při implementaci projektu, tak i na zhodnocení samotných výsledků/dopadů projektu. Design evaluace byl založen primárně na realizaci terénního šetření mezi zástupci realizačního týmu projektu a dotazníkovém šetření mezi všemi pracovníky krajských platforem. Ve spolupráci s externími odborníky na danou problematiku bylo jako součást evaluace provedeno také expertní posouzení vybraných výstupů projektu. Realizace 2018– 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI

Zpracovali jsme komplexní závěrečnou (ex-post) souhrnnou evaluaci dopadů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) a opětovné kontrafaktuální vyhodnocení dopadů již dříve zpracované evaluace dopadů Operačního programu Podnikání a inovace za období 2007-2013 (OP PI) v delším horizontu.

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?