Evaluací, resp. hodnocením se rozumí proces založený na důkladném sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro řízení implementace a strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich design, implementace a účinky. Záměrem je vyhodnotit relevanci a naplnění cílů (účelnost), dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti. Hodnocení se provádějí před zahájením programového období či vlastní realizace (ex-ante), během nich (ad-hoc, ongoing nebo mid-term) a po nich (ex-post).

Jako firma jsme specializováni na realizaci evaluačních projektů od ex-ante analýz až po ex-post hodnocení, spolupracujeme s širokým spektrem klientů včetně soukromého sektoru, univerzit, samosprávy i veřejné správy včetně ministerstev a obcí. Mezi naše klienty patří i evropské a mezinárodní instituce, jako je Evropská komise či Rozvojový program OSN. Využijte našich služeb v oblasti evaluace.

Máte dotaz?