Prioritní osa / priorita Unie je základní stavební jednotkou programu spolufinancovaného z ESI fondů. Dle příslušných ustanovení obecného i specifických nařízení k jednotlivým fondům prioritní osa / priorita Unie naplňuje jednu nebo více investičních priorit / jeden nebo více tematických cílů. Dle příslušných ustanovení obecného i specifických nařízení k jednotlivým fondům je prioritní osa / priorita Unie spolufinancovaná z jednoho nebo více fondů. Prioritní osa je pojem platný pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, priorita Unie je pojem platný pro operační program spolufinancovaný z Evropského námořního a rybářského fondu a program spolufinancovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Máte dotaz?