Politika soudržnosti je hlavním dlouhodobým investičním nástrojem v EU. Přispívá v EU k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, napravuje nerovnováhu mezi zeměmi a regiony a plní politické priority Unie. V období 2021-2027 investice podpoří trvalou sociálně-ekonomickou konvergenci, územní soudržnost, sociální a inkluzivní Evropu a hladkou a spravedlivou ekologickou a digitální transformaci. Politika soudržnosti je realizována prostřednictvím několika fondů.

Máte dotaz?