Partnerství znalostního transferu

Otevřený

Dotace 70 % pro malé a střední firmy na vytvoření partnerství s organizací pro výzkum a šíření znalostí. 

Číst více
Dotace Partnerství znalostního transferu

Co lze z dotačního titulu financovat?

 • Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup
 • Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
  • Zavádění pokročilých technologií v podniku
  • Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
  • Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace,
 • Podporovanou aktivitou není smluvní výzkum, poradenské služby a výrobní aktivity

Způsobilé výdaje:

 • Pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, osobní náklady, nepřímé (režijní) výdaje paušální sazbou ve výši 15 % rozpočtové položky Osobní náklady MSP,
 • Pro znalostní organizaci: osobní náklady, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, nepřímé (režijní) náklady v paušální výši až 15 % rozpočtové položky osobní náklady znalostní organizace.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 70 %  
 • Míra podpory pro znalostní organizace je 85 %
 • MSP musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 15 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 12 mil. Kč
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 1,5 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé a střední firmy
 • Výzkumné organizace jako spolupříjemce       
 • Malé a střední firmy jako příjemce podpory a žadatel uzavírá s organizací pro výzkum a šíření znalostí smlouvu o partnerství                 

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Od 25. 4. 2024 do 9. 4. 2025

Na co lze čerpat

Vytvoření partnerství

Kdo může čerpat

MSP

Kolik může projekt získat

70 %, max. 12 mil. Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?