Proof of Concept

Otevřený

Dotace až 70 % pro malé, střední i small mid cap firmy (do 499) na ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje a také na dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze.

Číst více
Dotace - Proof of Concept

Co lze z dotačního titulu financovat?

 • A - Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.
 • B - Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Způsobilými výdaji jsou:

A

 • Náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti: osobní náklady; náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu; náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran za obvyklých tržních podmínek pro účely projektu; dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál (max. 20 %).

B

 • Náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje: osobní náklady; náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu, náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran za obvyklých tržních podmínek pro účely projektu; dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál (max. 20 %).
 • Náklady dle článku 28 GBER: náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky; poplatky související s řízením o udělení národního patentu, mezinárodní přihlášce podle PCT nebo udělení evropského patentu podle EPC včetně nákladů na služby patentových zástupců; náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.
 • Náklady dle de minimis: investice do nehmotného a hmotného majetku (stroje a zařízení, nástroje, HW a sítě, SW a data využitelné pro vývoj, testování a experimentování).

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25 % až 70 %
 • Míra podpory se odvýjí od velikosti podniku
 • V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována výzkumným organizacím ve výši 85 %
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 10 mil. Kč/50 mil. Kč 

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Od 24. 4. 2024 do 10. 9. 2024

Na co lze čerpat

Ověření technické proveditelnosti, dopracování výzkumu...

Kdo může čerpat

Malé, střední a small mid cap podniky

Kolik může projekt získat

Až 70 %, max. 10/50 mil. Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?