DOPRAVA 2030

Otevřený

Dotace až 70 % na projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Číst více
Dotace Doprava 2023

Co lze financovat?

Projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Výstupy/výsledky projektů musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů, a to výhradně v dopravním sektoru.

Projekty se mohou věnovat výzkumu v oblasti celého dopravního systému a všech druhů dopravy (pozemní, vodní i letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu, kterými jsou:

 • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
 • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
 • Nízkoemisní a ekologická doprava

Mezi způsobilé kategorie nákladů spadá:

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • náklady na subdodávky 
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady

Mezi povolené druhy výsledků se řadí:

 • Fprum – průmyslový vzor
 • Fuzit – užitný vzor
 • Gprot – prototyp
 • Gfunk – funkční vzorek
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
 • Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
 • NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem
 • NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
 • P – patent
 • R – software
 • S – specializovaná veřejná databáze
 • Zpolop – poloprovoz
 • Ztech – ověřená technologie
 • O – ostatní výsledky (pouze v kombinaci s některým z výše uvedených)

Kolik můžete získat?

 • Maximální intenzita podpory na projekt je 70 %
 • Maximální intenzita podpory na uchazeče je 25-100 % a určuje se podle typu uchazeče, splnění podmínek účinné spolupráce a s ohledem na charakter činností plánovaných v daném roce
 • Maximální podpora na projekt je 40 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Výzkumná organizace
 • Podnik
 • Organizační složka státu
 • Územní samosprávný celek

 

Uchazeči, kteří nejsou výzkumnou organizací, organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem, si mohou zvolit typ uchazeče podnik (např. spolky, zapsané ústavy a jiné neziskové organizace, OSVČ nebo příspěvkové organizace).

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta z Česka. Aplikační garant může být buď interní (uchazeči návrhu projektu) či externí (subjekt, který není zapojen do řešení projektu). 

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Příjem žádostí

29. 2. 2024 - 24. 4. 2024

Na co lze čerpat

Výzkum a vývoj

Kolik může projekt získat

Až 70 %, max. 40 mil. Kč

Kdo může čerpat

Výzkumné organizace, podniky...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?