RES+ - Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Otevřený

Dotace nejen pro obce a kraje až 45 % na instalaci FVE na budovách a další infrastruktuře.

Číst více
Dotace RES+

Co lze z dotačního titulu financovat?

Instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).

 • Instalace nových FVESdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. Krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér)
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory na instalaci FVE může být max. 45 %
 • Míra podpory na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice může být max. 30 %
 • Intenzita podpory na jeden projekt (bude vypočítáno automaticky) nesmí po zohlednění tzv. alternativní investice (scénář bez veřejné podpory) přesáhnout maximální míru podpory dle článku 41 GBER
 • Celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za každé předávací místo do DS/PS. Za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Samosprávné městské obvody a městské části
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Žadatelem (viz předcházející odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kdy začít s přípravou žádosti

Právě nyní

Příjem žádostí

Od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Na co lze čerpat

Instalace FVE, bateriová akumulace...

Kolik může projekt získat

Až 45 %

Kdo může čerpat

Kraje, obce, MČ...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?