Technologické investice v lesním hospodářství

Uzavřeno

Dotace 50 % na technologické investice v lesním hospodářství.

Číst více
Dotace Technologické investice v lesním hospodářství

Co lze financovat?

Podpora je zaměřena na technologické investice v rámci lesního hospodářství, které posilují produkční i mimoprodukční funkce lesů, motivují k náhradě stávajících zařízení za technologie šetrnější vůči lesu a zlepšují odezvu lesního hospodářství na výskyt kalamit v lesích.

Podpora je dále určena k posílení technologického rozvoje lesních školek, přičemž se zaměřuje především na zlepšování kvality sadebního materiálu lesních dřevin a zajištění dostupnosti sadebního materiálu určeného pro obnovu kalamitních holin. Pro zvýšení diverzifikace příjmů lesních podniků je podpora orientována i na investice do technologií pro základní zpracování dřeva.

Seznam podporovaných záměrů:

 • Investice do technologií pro hospodaření v lese – držitelé lesů
 • Investice do lesních školek
 • Investice do základního zpracování dřeva

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory: 50 % způsobilých výdajů 
 • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 50 000 Kč/projekt
 • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 5 000 000Kč/projekt (záměr C) nebo 10 000 000,- Kč/projekt (záměry A a D)
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce je 50 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

Pro záměr A:

 • Vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa) o výměře alespoň 3 ha.

Pro záměr C:

 • Podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost (včetně státních podniků).

Pro záměr D:

 • Osoby podnikající v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02) a zároveň v oblasti základního zpracování dřeva (CZ-NACE 16).
 • Žadatel splňuje definici malého nebo středního podniku, případně je žadatelem obec nebo právnická osoba založená nebo zřízená obcí, dobrovolný svazek obcí, školní lesní podnik vysoké školy, střední lesnická škola nebo učiliště.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 21.5.2024

Na co lze čerpat

Technologie pro hospodaření v lese

Kolik může projekt získat

50 %

Kdo může čerpat

Liší se podle aktivit
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?