Úspěšný projekt: Dopadová evaluace IROP

6. 3. 2024
Evaluace

Další z řady úspěšně realizovaných evaluačních projektů: Dopadová evaluace prioritních os 1 a 2 v Integrovaném regionálním operačním programu.

Číst více
Představujeme úspěšný evaluační projekt: Dopadová evaluace IROP

Náš evaluační tým v minulém roce úspěšně dokončil několik projektů. Jedním z nich byla i zakázka na dopadovou evaluaci prioritních os 1 a 3 v Integrovaném regionálním operačním programu. Evaluaci jsme zpracovali během roku 2023 pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Náš kmenový tým jsme posílili spoluprací s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Centrem dopravního výzkumu v. v. i.

Integrovaný regionální operační program (IROP) je rozsáhlým zdrojem podpory, který v programovém období 2014-2020 financoval projekty rozvoje dopravy, posílení integrovaného záchranného systému, podpory sociální infrastruktury včetně sociálního podnikání, zdravotnictví, vzdělávání i kultury. IROP tímto přispěl k všestrannému rozvoji napříč regiony.

Předmětem námi zpracované evaluace byly 4 specifické cíle:

  • Modernizace regionální silniční infrastruktury navazující na TEN-T
  • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
  • Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

 

Evaluace popsala konkrétní dopady projektů z výše uvedených oblastí v místech realizace. V kombinaci s dalšími dostupnými daty bylo možné přínos IROP vyhodnotit i souhrnně a odpovědět tak na otázku, jakých konkrétních přínosů IROP dosáhl a u kterých předpokladů se očekávání naopak nepotvrdila.

Co bylo hlavní náplní práce?

Pod vedením Marka Petráše evaluační tým připravil pro klienta 53 případových studií. V každé případové studii byla posouzena logika projektu, naplnění cílů projektu a udržitelnost přínosů projektu po jeho dokončení. Popsána byla tzv. dobrá a špatná praxe na základě zkušeností realizačních týmů. Zabývali jsme se i tím, jak jsou jednotlivé projekty přijímány lidmi žijícími v blízkosti realizace nebo například cestujícími, kteří využívají novou dopravní infrastrukturu.

Využity byly v evaluaci i pokročilejší kvantitativní metody, zejména kombinace přístupů ekonometrického / statistického modelování.

Co jsme zjistili?

Zkrácení doby jízdy, snížení spotřeby energií a menší závažnost nehod

Díky podpořeným projektům se v průměru 3,6 % obcím v každém kraji zkrátila doba jízdy do svého krajského města. Dále se na modernizovaných úsecích podařilo uspořit asi 11 % denní spotřeby energií a paliv oproti stavu před realizací projektů. Na vzorku modernizovaných úseků silnic se sice neprokázal pozitivní vliv na počet nehod, ale na hodnocených úsecích došlo k mírnému snížení závažnosti nehod. Nehod tedy není méně, ale jsou méně závažné.

Nové terminály, trolejbusy a větší pohodlnost při cestování

Velmi úspěšné byly i projekty terminálů například v Plzni nebo Benešově a projekty nových trolejbusů v Hradci Králové. V návaznosti na tyto projekty docházelo k dalším systémovým změnám v organizaci dopravy a cestující v šetření popisovali, že změny ve veřejné dopravě je již nyní motivují k jejímu většímu využívání. Projekty mají pro obyvatele podpořených krajů pozitivní dopad na každodenní plynulost a pohodlnost při cestování do práce i do školy.

Zrychlení reakčního času výjezdů a zvýšení počtu pracovních míst

V případových studiích se také ukázalo zmírnění následků mimořádných událostí zejména tím, že se zrychlily reakční časy výjezdů složek integrovaného záchranného systému. Na vzorku hodnocených projektů zaměřených na výcvik složek integrovaného záchranného systému jsme zaznamenali i další pozitivní dopady jako např. vyšší úspěšnost resuscitace.

U projektů zaměřených na kulturní dědictví přibližně dvě třetiny projektů přispěly ke zvýšení počtu pracovních míst v regionu. Došlo k vytvoření zcela nových pracovních pozic a některé projekty měly pozitivní vliv na lokální ekonomiku v návaznosti na zvýšenou návštěvnost míst. Poznatky získané z případových studií jsou především místně specifické. Pokud bychom měli vybrat příklady dobré praxe, které se objevují ve více případech, jde zejména o zapojení lidí z místní komunity u projektů z menších obcí, přínosy medializace projektů na návštěvnost regionů či rozvoj spolupráce s jinými institucemi.

Je potřeba hledat ty nejefektivnější řešení v regionech

Podle Marka Petráše bude do budoucna potřeba připravovat příjemce na omezenější množství disponibilních prostředků ve strukturálních fondech a pokračovat v hledání těch nejefektivnějších řešení v regionech: „Z evaluace vyplývá, že nejefektivněji můžeme rozvoj dopravy posílit rychlou výstavbou nových úseků a řešením bezpečnostní situace na kritických částech silnic s vysokou nehodovostí. U dopravy ve městech se ukazuje jako efektivní důraz na komplexní přístup a rozvoj multimodální dopravy. Důležitá je spolupráce všech aktérů a dlouhodobé plánování investic. Nestačí jen koupit moderní autobusy a čekat, že lidé začnou více jezdit MHD. Dlouhodobými a systémovými změnami v organizaci a návaznosti různých druhů dopravy můžeme ale vytvořit příjemnější podmínky pro cestování hromadnou dopravou.“

Evaluaci se podařilo úspěšně ukončit a odprezentovat klientovi i dalším relevantním aktérům státní správy. Závěrečnou evaluační zprávu najdete v knihovně evaluací. Věříme, že se Ministerstvu pro místní rozvoj ČR bude dařit reflektovat naše zásadní doporučení a podpořit kvalitní projekty i v novém programovém období.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?