Úspěšný projekt: Výsledková evaluace Dohody o partnerství 2014-2020

11. 10. 2023
Evaluace

V oblasti evaluací pracujeme na celé řadě zajímavých projektů. Jedním z nich byla Výsledková evaluace Dohody o partnerství 2014-2020. Jednalo se o největší evaluaci za poslední roky!

Číst více
Úspěšný projekt: Výsledková evaluace Dohody o partnerství 2014-2020

Nejspíše víte, že se kromě dotací věnujeme také evaluacím. Již jsme vás seznámili s několika úspěšnými dotačními projekty a nyní nadešel čas vám představit také nějaký evaluační! Přečtěte si o Výsledkové evaluaci Dohody o partnerství 2014-2020.

Dohoda o partnerství (DoP) má povahu smlouvy mezi členským státem a Evropskou komisí a zahrnuje takřka všechny operační programy běžící v členském státě v daném období. Její evaluaci řídí evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (NOK).

Evaluuje se ex-post na úrovni výsledků a dopadů. Evaluaci DoP 2014-2020 jsme zpracovávali v období 2021-2023 ve spolupráci s partnerem. Vedoucím projektu za naši firmu byl Lukáš Maláč a v průběhu více než 2 let se při řešení uplatnily kapacity dalších 5-6 našich konzultantů/evaluátorů.

Významnou částí řešení byly expertní panely, kdy k evaluaci v rámci jednotlivých cílů zaujímali stanovisko akademičtí experti s hlubokou znalostí daného oboru.

Garant

#TC

Tematický cíl

NAE

1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

partner

2

Zlepšení přístupu k ICT, využití a kvality ICT

partner

3

Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků

partner

4

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

NAE

5

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NAE

6

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

NAE

7

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

partner

8

Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil

partner

9

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci

NAE

10

Investice do vzdělávání odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

partner

11

Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy

Jak ukazuje tabulka struktury evaluace DoP, rozdělení odpovědností za evaluaci v týmu bylo provedeno na úrovni tematických cílů, kterých je 11. Na naši firmu připadly cíle TC1, TC5, TC6, TC7 a TC 10. Zbývající tematické cíle připadly kolegům partnera.

Jednalo se o největší evaluaci za poslední roky, která byla zadávána na trhu veřejných zakázek. Při řešení byly využity nejen standardní evaluační metody kvalitativního výzkumu, jako je desk research, rozhovory s řídícími orgány (ŘO), rozhovory s příjemci, fokusní skupiny a případové studie.

Poměrně významnou částí evaluace byl kvantitativní výzkum. Ten byl proveden na datech předaných evaluační jednotkou NOK, získaných od jednotlivých ŘO na ministerstvech a taky nákupem dat z komerčních registrů. Zde byly nasazeny metody pokročilé statistiky a ekonometrie (kontrafaktuální analýza, metody rozdílů v rozdílech). Dnes již můžeme konstatovat, že kvalita našich prací byla vysoká a kladně přijímána klientem.

V průběhu řešení došlo i na diskusi řešení kontrafaktuální analýzy a nasazení metody rozdílů v rozdílech pro lepší vhled, nakolik dotace z operačního programu skutečně přispěly k dosaženému pokroku.

Vedoucí projektu Naviga Advisory and Evaluation byl v této diskuzi naprosto rovnocenným partnerem prof. Bondonia, který v projektu působil v roli poradce zadavatele, což ocenila mimo jiné zástupkyně NOK na Ministerstvu pro místní rozvoj, paní Jana Drlíková, když po skončení projektu napsala: „A pane Maláči, vám velké díky za úžasně odvedenou práci. Vždy jsme si velmi cenili, že jste se vy i pan Petráš dokázali nejen držet našeho metodického zadání, ale hledali jste cesty, jak jej ještě obohatit a doplnit tak, abyste si byli výsledky co nejvíce jisti. Což se vždy velice dobře projevilo při diskusích a připomínkách s řídícími orgány – kdy jste mnohdy dokázali obhájit svůj postoj a závěry vůči jejich argumentů.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?