Digi pro firmu

Otevřený

Dotace nejen pro firmy, OSVČ a obce v celém Česku na další vzdělávaní zaměstnanců v oblasti IT dovedností a Průmyslu 4.0.

Číst více
Digi pro firmu - vzdělávání zaměstnanců

Co lze z dotačního titulu financovat?

Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností zaměřených na využívání informačních technologií a dovedností pro Průmysl 4.0.

 • Vzdělávání v oblasti IT dovedností, tj. rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT, tj. vzdělávání, které obsahuje výhradně získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které výhradně či z významné části spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, počítačů a jiných IT zařízení a počítačových sítí;
 • Vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0, tj. rozvoj digitálních dovedností v oblasti Průmyslu 4.0, tj. vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využívání autonomních systémů a umělé inteligence. Zpravidla se jedná o vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, jako např. schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje přímo ve výrobě (např. obsluha CNC strojů, nikoliv však vlastní tvorba software pro tyto stroje) a vzdělávání související s podobnými koncepty (stavebnictví 4.0, zemědělství 4.0 či služby 4.0), včetně vzdělávání, kde digitální dovednosti nejsou nutně primárním cílem vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je důležitým prostředkem pro využívání, ovládání a správu digitálních nástrojů potřebných pro výkon povolání.

Kolik můžete získat?

 • Výše podpory odpovídá souhrnu mzdových nákladů a nákladů na vzdělávací aktivity (VA) na 1 vzdělávanou osobu do výše max. 42 888,80 Kč
 • Výše podpory pouze na VA na 1 vzdělávanou osobu může být do výše max. 21 118,40 Kč
 • Pozor, VA se v jednom běhu může účastnit max. 15 účastníků. V případě vzdělávání více účastníků musí být realizováno více běhů VA

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • OSVČ – fyzická osoba podnikající
 • Státní a národní podniky
 • Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem vykonávající podnikatelskou činnost,
 • Nestátní nezisková organizace
 • Obec, kraj a dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvkové organizace územně samosprávných celků
 • Církevní právnická osoba zřízená
 • Profesní, podnikatelská a odborová sdružení a svazy
 • Zaměstnavatelské a odborové svazy
 • Sdružení podniků
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Spolky
 • Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky
 • Profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující osoby určitého povolání
 • Svazy výrobních a spotřebních družstev
 • Družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Od 30. 4. 2024 do 30. 9. 2025

Kdy začít s přípravou žádosti

Právě nyní!

Na co lze čerpat

Vzdělávací aktivity

Kdo může čerpat

Firmy, OSVČ, obce, kraje, NNO...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?