Mezisektorová spolupráce pro ITI

Uzavřeno

Dotace nejen pro organizační složky státu, výsoké školy a právnické osoby 95-100 % na rozvoj mezisektorové spolupráce. 

Číst více
Dotace Mezisektorová spolupráce pro ITI

Co lze financovat?

 • Výzva se zaměřuje na rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací - zejména prostřednictvím navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry.
 • Cílem takto vytvořené spolupráce je posílení schopnosti zapojených subjektů vytvářet a následně efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.
 • Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Mezi povinné aktivity se řadí:

 • Řízení projektu
 • Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organiazcemi a aplikační sférou
 • Realiazce orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikačnís sféry

Mezi volitelné aktivity se řadí:

 • Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry
  do národních i mezinárodních grantových schémat souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu;
 • Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení;
 • Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně vedení studentských prací.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 95-100 %, vždy dle velikosti subjektu
 • Minimální výše výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč
 • Maximální výše výdajů na projekt je 100 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Veřejné vysoké školy
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, spolek, zájmové sdružení právnických osob),
 • Ostatní subjekty – právnické osoby (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo).

Kde je možné projekt realizovat?

Výzva je zaměřena konkrétně na podporu projektů, které jsou v souladu s integrovanou územní strategií / strategickým rámcem v rámci nástroje Integrovaných teritoriálních investic pro tyto aglomerace:

 • Českobudějovická
 • Hradecko-pardubická
 • Jihlavská
 • Karlovarská
 • Olomoucká
 • Ostravská
 • Plzeňská
 • Ústecko-chomutovská
 • Zlínská

Příjem žádostí

Do 28.2.2025

Na co lze čerpat

Řízení projektu, prohloubení spolupráce...

Kdo může čerpat

Organizační složky státu, VŠ, právnické osoby...

Kolik může projekt získat

95- 100 %, max. 100 mil. Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?