Zakládání energetických společenství

Uzavřeno

Dotace až 90 % nejen pro SVJ, bytová družstva a právnické osoby na činnosti potřebné k založení energetického společenství. 

Číst více
Dotace Zakládání energetických společenství

Co lze financovat?

Předmětem podpory jsou činnosti potřebné k založení energetického společenství. Konkrétně budou podporovány tyto činnosti:

 • Zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování ES:
  1. Technická studie proveditelnosti zahrnující informace o spotřebě energie, výrobnách energie, řízení, regulaci a komunikaci a dále doporučení k rozvoji ES.
  2. Ekonomická studie proveditelnosti zahrnující provozní model ES, analýzu nákladů a výnosů, model nakládání se ziskem ES a vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES.
  3. Analýza vlastnické struktury v rámci ES.
  4. Vypracování stanov nebo jiného zakladatelského právního jednání včetně případné analýzy pro výběr právní formy.
  5. Plán majetkové účasti členů v ES, financování zdrojů a souvisejících nákladů.
  6. Smlouvy a právní dokumenty přímo spojené s vlastním založením ES a jeho provozem, včetně smluvních vztahů ES a jeho členů, vztahů s dodavateli, poskytovateli služeb, dalšími účastníky trhu, apod.
 • Související aktivity potřebné ke vzniku ES a proškolení, činnost koordinátora ES

Kolik můžete získat?

 • Maximální míra podpory je 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů
 • Podpora je odstupňována dle kategorií projektů

Členy zakládaného ES mohou být tyto typy subjektů:

 • Veřejný sektor (zejména obce a jimi založené spolky jako dobrovolné svazky obcí, mikroregiony apod.) a další územní samosprávné celky a jimi zřizované nebo 100% vlastněné subjekty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 • Podnikatelský sektor (pouze fyzické osoby podnikající, malé a střední podniky)
 • Sektor domácností (zejména vlastníci nebo nájemníci bytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, bytová družstva, SVJ)
 • Občanský sektor (zejména spolky, církve, nadace apod.).

Kdo může žádat o dotaci?

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Pověřený zástupce, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky zastupující vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny
 • Územní samosprávný celek, případně jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví územního samosprávného celku
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení
 • Člen zakladatelského subjektu, který se zavázal ke spolupráci na projektu založení ES
 • Právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 31.1.2024

Na co lze čerpat

Zpracování technických, ekonomických a právních materiálů

Kolik může projekt získat

90 %

Kdo může čerpat

SVJ, bytové družstvo, svazek obcí,...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?