Úprava lesních porostů

Uzavřeno

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjetky na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Číst více
Dotace - Úprava lesních porostů

Co lze financovat? 

 • Umělá výsadba, dosadba a podsadba (vč. přípravy pro výsadbu a následné péče) melioračních a zpevňujících dřevin a to včetně poloodrostků a odrostků, včetně ochrany výsadeb a následné péče
 • Těžba obnovní probíhající v rámci těžebních postupů nepasečných forem hospodaření uplatňovaných za účelem přirozené obnovy stanovištně původních druhů dřevin, nebo těžební zásahy na úpravu a zlepšení prostorové a druhové struktury porostů, na podporu melioračních a zpevňujících dřevin, těžba vedoucí k vytváření stabilizačních ploch s vyšší odolností vůči klimatické změně
 • Kladně vedená těžba výchovná, včetně prostřihávek, realizovaná za účelem udržení a podpory pestré druhové struktury mladých porostů, nebo zlepšení jejich prostorové struktury
 • Těžební opatření realizovaná v souvislosti s převodem porostů na tvar lesa nízkého nebo středního v CHÚ
 • Těžební zásahy související s přeměnami porostů nevhodné dřevinné skladby předčasnou nebo urychlenou obnovou na porostní typy s cílovým zastoupením stanovištně původních dřevin v souvislosti s realizací výsadby MZD

Mezi specifické způsobilé výdaje se řadí:

 • Lesnické práce a související služby
 • Vedlejší rozpočtové náklady vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu (např. geodetické práce, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.) a vyvolané investice (např. výdaje na stavbu dočasných komunikací)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 80 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 15. 12. 2023

Kolik může projekt získat

80 %

Kdo může čerpat

Obce, kraje, podnikatelské subjekty...

Na co lze čerpat

Umělá výsadba, těžba...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?