TREND - Nováčci

Uzavřeno

Dotace až 80 % pro podniky, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity (VaV) ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Číst více
Dotace TA ČR: TREND - Nováčci

Z dotačního titulu lze financovat:

V rámci veřejné soutěže v Podprogramu 2 - “Nováčci” budou podpořeny takové projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků VaV ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost, a to u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).

Projekt se musí hlásit min. k 1 oblasti klíčových technologií (KETs):

 • Fotonika a mikor-/nanoelektronika
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Biotechnologie
 • Pokročilé výrobní technologie
 • Umělá inteligence
 • Digitální bezpečnost a propojenost

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s min. jedním z výše uvedených výsledků)
 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s min. jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)
 • O – ostatní (pouze v kombinaci s min. jedním z výše uvedených výsledků mimo patent a metodiku)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky (max. 20 %)
 • ostatní přímé náklady
  • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
  • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt
  • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
  • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
 • stipendia
 • nepřímé náklady

Výše podpory: 

 • Míra podpory je stanovena v rozmezí 25 – 90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti.
 • Celkem za projekt může být míra podpory max. 80 %.
 • Max. výše podpory na jeden projekt je stanovena na 15 mil. Kč.

 

příjem žádostí

Do 1. 11. 2023

na co lze čerpat

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj

kdo může čerpat

Podniky, výzkumné organizace

kolik může projekt získat

až 80 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?