TREND - Technologičtí lídři

Uzavřeno

Dotace pro podniky a výzkumné organizace až 70 % na projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (5G). 

Číst více
Dotace TA ČR: TREND

Z dotačního titulu lze financovat:

V Podprogramu 1 budou podpořeny projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (5G):

 • u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení);
 • u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) vybraných pro 8. veřejnou soutěž programu TREND, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu.

Projekt se musí hlásit min. k 1 oblasti klíčových technologií (KETs):

 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Pokročilé výrobní technologie
 • Biotechnologie
 • Fotonika a mikro-/nanoelektronika
 • Umělá inteligence
 • Digitální bezpečnost a propojenost

Projekt se dále může přihlásit k některé z domén výzkumné a inovační specializace.

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků)
 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)
 • O – ostatní výsledky (pouze v kombinaci s některým z výsledků F, G, R, Z viz výše)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
  • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
  • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt
  • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
  • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
 • nepřímé náklady (flat rate do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce)

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • podniky – právnické i fyzické osoby podnikající, které dle přílohy 1 nařízení komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně, anebo řeší projekt ve spolupráci s výzkumnou organizací (formou kolaborativního výzkumu) a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů.
 • výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů.
 • subjekty v projektu musí prokázat svou způsobilost k řešení projektu podle §18 zákona č. 130/2002 Sb. (zejména musí mít odborné předpoklady k řešení projektu a příslušné oprávnění k činnosti pro oblast výzkumu a vývoje)

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

příjem žádostí

Do 23.11.2022

na co lze čerpat

Vývoj a aplikace standardů 5. generace a vyšších

kolik může projekt získat

až 70 %, max. 15 mil. Kč

kdo může čerpat

podniky, výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?