Prevence vzniku odpadů

Uzavřeno

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 

Číst více
Dotace OP ŽP: Prevence vzniku odpadů

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků
 • Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
 • Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů

Výše podpory:

 • 1.5.1 - 70 % + 15 % (kompostéry obsahující recyklát)
 • 1.5.2 - 85 %
 • 1.5.4 a 1.5.5 - 85 %, max. 50 % v případě pořízení svozového prostředku, příp. dle VP / de minimis

Alokace na schválené projekty je 500 mil. Kč nebo do vyčerpání alokace pro dané opatření. Z toho:

 • 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.4 = 450 mil. Kč
 • 1.5.5 = 50 mil. Kč.

1.5.5 je možné podpořit pouze v kombinaci s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Fyzické osoby podnikající
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Na projekty na pořízení kompostérů, sběrných dvorů a pro separaci, oddělený sběr a svoz odpadů mohou žádat o dotaci pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněná veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC.

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

do 20. 3. 2023

na co lze čerpat

Opakovaně použitelné nádobí, kompostéry, re-use centra...

kolik může projekt získat

Až 85 %

kdo může čerpat

Kraje, obce, státní podniky, VŠ...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?