Cirkulární řešení v podnicích

Uzavřeno
Dotace 40 % pro malé, střední i velké podniky na zavádění technologií v oblasti cirkulárních řešení.
Číst více
Dotace na zavádění cirkulárních řešení v podnicích

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů (KO)),ať již vlastního nebo převzatého
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17, 01, 02, 03, 15, 18 a 20 KO)
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin na výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny. Podpořena bude pouze technologie jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina. 
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály. 
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vstupních surovin alespoň o 20 %.
 • Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

Výše podpory:

Míra podpory je stanovena na 40 % bez ohledu na velikost podniku a předpokládaná výše podpory je stanovena v rozsahu 1-20 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

 

příjem žádostí

do 30. 9. 2022

na co lze čerpat

Zavádění technologií

kolik může projekt získat

40 %, až 20 mil. Kč

kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?