Inovace do praxe

Uzavřeno

Dotace z programu The Country for the Future ve výši 50 % pro malé a střední podniky v celém Česku na inovace produktů, postupů a organizace. 

Číst více
Dotace: Inovace do praxe

Z dotačního titulu lze financovat:

Podpořeny budou projekty věnující se inovacím produktů, inovacím postupů, organizačním inovacím nebo kombinaci předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

Výčet uznatelných položek v rámci způsobilých výdajů pro inovaci v malých a středních podnicích:

  • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv,
  • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací,

Výčet uznatelných položek v rámci způsobilých výdajů pro inovaci postupu a organizační inovaci:

  • osobní náklady,
  • odpisy za nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt,
  • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
  • ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu,
  • režijní náklady (20 % z výše uvedených nákladů),

Výčet uznatelných položek pro všechny typy inovací (v režimu de minimis):

  • neinvestiční náklady související s řešením projektu mimo výše uvedených – pouze v režimu de minimis,
  • pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (investice) – pouze v režimu de minimis.

Výše podpory:

Míra podpory je stanovena na 50 % bez ohledu na velikost podniku. Maximální výše dotace je 20 mil. Kč a na výdaje v režimu de minimis lze získat podporu ve výši maximálně 200 tis. EUR (případně do výše zbývající částky tohoto limitu pro žádající IČ).

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

do 5.8.2022

na co lze čerpat

Inovace produktů, postupů a organizace

kolik může projekt získat

50 %, max. 20 mil. Kč

kdo může čerpat

malé a střední podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?