Virtuální podnik

Uzavřeno

Dotace až 40 % pro malé, střední a velké podniky v celém Česku v oblasti digitální transformace.

Číst více
Dotace na digitální transformaci

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Podpora digitální transformace firmy: Jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie: Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále např. SW typu WMS.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě): Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
 • Kybernetická bezpečnost: Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov: Jedná se např. o IT certifikáty, digital skills atd.
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Není podporováno pořízení výrobních technologií a dále hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání žadatele (core business), a ten je hlavním zdrojem příjmu a úspěchu společnosti. Pořizovaný SW musí pro podnik přinášet nové funkcionality proti stávajícímu.

Projekt musí splňovat definici „počáteční investice“, tedy souviset se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupující do pořizovací ceny majetku.
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
  • specializovaná koncová zařízení a periferie
  • logistické systémy
  • monitorovací systémy
  • hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku. Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu. U velkých podniků mohou být náklady na dlouhodobý nehmotný majetek max. 50 % celkových způsobilých investičních nákladů projektu.
  • základní SW
  • pokročilý SW
 • služby a ostatní výdaje – náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service - SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků v maximální době trvání projektu, housing serverů. Ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace.
 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity – náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců v hodinových sazbách (max. 3000 Kč/hod.)
 • jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov – jedná se konkrétně o certifikáty MCSA, MCSD, MCSE, CCNA, CCNP, CCIE, CCAR, ECSA, LPT, CRISC, TIER a v případě ekologie LEED a BREEAM, CompTIA (PenTest+, Security+), AWS (AWS certified cloud practitioner), Oracle (Oracle database and MySQL administration certifications), CISA, CEH, CISSP, CISM, CND, tedy certifikáty, které je možné získat po složení závěrečného testu u zahraniční certifikační autority.
 • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace – podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořízeným informačním systémem (IE či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. Digitální dvojče je digitální (počítačový) model reálného, například výrobního apod. automatizovaného zařízení, na němž lze simulovat jeho fungování, komunikaci mezi jeho složkami atd. Může se také učit z různých zdrojů a adaptovat na měnící se podmínky. Virtuální dvojče není virtuální model, který slouží k prezentaci pro budoucí zákazníky, viz např. virtuální model budovy architektonické firmy pro budoucí kupující.

 

Procentuální podíl Pokročilých technologií a služeb ze všech způsobilých výdajů projektu musí být roven nebo vyšší než 80,00 %.

Výše podpory:

Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku a regionu realizace. Výše dotace je stanovena v rozsahu 0,5 mil. Kč – max. do výše de minimis.

Region

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Celé území České republiky

40 %

30 %

20 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

příjem žádostí

DO 16. 9. 2022

na co lze čerpat

NÁKUP NEVÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ, POŘÍZENÍ SOFTWARE, SLUŽBY PORADCŮ

kolik může projekt získat

AŽ 40 %

kdo může čerpat

MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ PODNIKY
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?