Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Uzavřeno

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Číst více

Co lze financovat?

 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 aVOC)
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 aVOC) u stacionárních zdrojů
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací opatření vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 50%
 • 85 % u projektů na stacionárních zdrojích identifikovaných v programech zlepšování kvality ovzduší jako imisně významné
 • Výše podpory je min. 500 000 Kč a max. výše je bez omezení

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
 • Veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

do 31. 7. 2023

na co lze čerpat

Pořízení technologií, změny postupů

kolik může projekt získat

Až 85 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

Obce, města, kraje, VŠ atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?