Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Uzavřeno

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Číst více

Co lze financovat?

 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 aVOC)
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 aVOC) u stacionárních zdrojů
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací opatření vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 50%
 • 85 % u projektů na stacionárních zdrojích identifikovaných v programech zlepšování kvality ovzduší jako imisně významné
 • Výše podpory je min. 500 000 Kč a max. výše je bez omezení

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
 • Veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

do 31. 7. 2023

na co lze čerpat

Pořízení technologií, změny postupů

kolik může projekt získat

Až 85 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

Obce, města, kraje, VŠ atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?