Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Otevřený

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Výzva č. 37 a 38.

Číst více
Dotace - Obnovitelné zdroje pro veřejné budovy

Co lze financovat?

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • Systémy využívající odpadní teplo
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Rekonstrukce otopné soustavy
 • Modernizace vnitřního osvětlení
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • Vnější stínící prvky
 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
 • Instalace solárně – termických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Kolik můžete získat?

 • Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce, městské části hlavního města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy), dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

 • Výzva 38 - Přechodné regiony - Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
 • Výzva 37 - Méně rozvinuté regiony - Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

příjem žádostí

Do 1. 3. 2024

na co lze čerpat

Revitalizace budov veřejného sektoru

kolik může projekt získat

Bude upřesněno

kdo může čerpat

Obce, MČ, výzkumné organizace atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.