Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Uzavřeno
Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.
Číst více
Dotace - výstavba veřejných budov

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Výstavbu budov ve vysokém energetickém standardu

 • jedná se o budovy, u kterých s ohledem na specifický typ provozování nelze docílit pasivního standardu nebo parametrů plusové (nulové) budovy (např. o bazény, aquacentra, depozitáře, budovy laboratoří apod.

 • Výstavbu budov v pasivním energetickém standardu

 • Výstavbu plusových (nulových) budov

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu, pasivním energetickém standardu a plusových budov

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon

 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Výše podpory:

Podpora je odstupňována dle dosažených technických parametrů viz tabulky níže.

Pro budovy s vysokým energetickým standardem:

Maximální výše podpory (Kč)

100 mil. Kč

Míra podpory (% CZV)

40 %

Pro budovy v pasivním energetickém standardu:

Maximální výše podpory (Kč)

120 mil. Kč

Míra podpory (% CZV)

50 %

Pro plusové (nulové) budovy:

Maximální výše podpory (Kč)

140 mil. Kč

Míra podpory (% CZV)

70 %

Bonifikace

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce, městské části hlavního města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy), dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu

 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

 • státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 31. 5. 2023

na co lze čerpat

výstavba budov

kolik může projekt získat

až 70 %

kdo může čerpat

obce, spolky, státní podniky, školy atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?