Dotace TREND - Technologičtí lídři

Uzavřeno

Dotace až 90 % pro podniky a výzkumné organizace na výzkumné projekty přispívající k zavádění výsledků do praxe, rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Číst více
Dotace TREND technologičtí lídři

Z dotačního titulu lze financovat:

Podpořeny budou takové projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) vybraných pro 6. veřejnou soutěž programu TREND, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu.

Projekt se musí hlásit minimálně k jedné oblasti klíčových technologií (KETs):

 • Výrobní technologie
  • Pokročilé výrobní technologie
  • Pokročilé materiály
  • Nanotechnologie
  • Průmyslové biotechnologie
 • Digitální tehnologie
  • Mikro- a nanoelektronika
  • Fotonika
  • Umělá inteligence
 • Kybernetické technologie
  • Zabezpečení a konektivita

Projekt se dále může přihlásit k některé z podporovaných oblastí inteligentní specializace.

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků)
 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)

Mezi způsobilé náklady se řadí:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
  • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
  • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt
  • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
  • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
 • nepřímé náklady

Výše podpory:

 • Míra podpory je 25 – 90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti. Celkem za projekt však může být míra podpory max. 70 %.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 25 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

příjem žádostí

Do 16. 6. 2022

na co lze čerpat

Výsledky do praxe, nové technologie a materiály, automatizace, robotizace

kolik může projekt získat

až 90 %, 25 mil. Kč

kdo může čerpat

Podniky, Výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?