Dotace na zlepšení kvality prostředí v sídlech

Uzavřeno

Dotace až 60 % na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Číst více
Dotace - revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotace budou poskytovány na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Podpořeny budou projekty věnující se zakládání či obnově funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Konkrétně se jedná o následující:

 • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
 • Obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody) (jako součást realizace zeleně)
 • Opatření na podporu biodiverzity (jako součást realizace zeleně)

Kdo může žádat o dotaci?

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • příspěvkové organizace, • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt je možný realizovat v celém Česku, mimo hl. m. Prahu.

příjem žádostí

Do 3. 1. 2022

na co lze čerpat

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

kdo může čerpat

Obce, kraje, NNO, VŠ, podnikatelské subjekty...

kolik může projekt získat

až 60 %, do 50 mil. EUR
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?