Dotace na hospodaření s vodou v obcích

Uzavřeno
Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 
Číst více
Dotace: Hospodaření s vodou v obcích

Z dotačního titulu lze financovat:

1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

 • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • Dešťové zahrady
 • Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
 • Povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
 • Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
 • Povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce
 • Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5
 • Budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně
 • Výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně
 • Přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

1.8 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách
 • Zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné
 • průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění
 • Zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní
 • Umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé realizační výdaje (nezbytné stavební práce, služby či dodávky)
 • Publicita projektu (max. 5 tis. Kč)
 • Projektová příprava (6-15 %)
 • Nákup nemovitosti
 • Náklady na zřízení věcného břemene či služebnosti vzniklé v přímé souvislosti s realizací projektu do výše stanovené znaleckým posudkem

Výše podpory:

Minimální výše podpory na projekt je 200 tis. Kč. Maximální výše podpory se liší pro jednotlivé aktivity:

 • 1.5.E – max. 100 % - s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora výši max. 50 %
 • 1.8.A – max. 100 %

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Pozor, v rámci podporované aktivity 1.8.A může o podporu žádat pouze Statutární město Brno!

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 31.8.2022

na co lze čerpat

Hospodaření s vodou a povodňová ochrana

kolik může projekt získat

100 %

kdo může čerpat

Obce, kraje, MČ, VŠ, NNO, …
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?