Dotace na povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Uzavřeno

Dotace až 95 % na aktivity přispívající ke zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. 

Číst více
Dotace na povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (1.3.1)
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (1.3.2)
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (1.3.3)

Pozor, v rámci výzvy nebudou podporovány podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury (tyto subjekty mohou nově žádat v rámci dotačních titulů Ministerstva zemědělství).

Jedná se o průběžnou nesoutěžní výzvu, kdy budou podpořeny všechny projekty, které splní kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.

Specifikace výše podpory

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů je 200 tis. Kč (bez DPH). Výše podpory se liší podle zvolené aktivity:

 • Aktivita 1.3.1 – výše podpory až 95 %
 • Aktivita 1.3.2 a 1.3.3 – výše podpory až 85 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
 • Fyzické osoby – nepodnikající

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt je možný realizovat v celém Česku.

příjem žádostí

Do 31.1.2022

na co lze čerpat

Zprůtočnění koryt, obnova vodních děl, srážková voda v intravilánu

kdo může čerpat

Kraje, obce, NNO, vysoké školy, podniky

kolik může projekt získat

85-95 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?