TREND - Technologičtí lídři

Uzavřeno

Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 

Číst více
Dotace TA ČR: TREND

Z dotačního titulu lze financovat:

Výzva "Technologičtí lídři" z Programu TREND je určena pro podniky a výzkumné organizace s předešlou zkušeností s výzkumem či vývojem. Může se jednat buď o zkušenost získanou vlastními silami nebo s pomocí výzkumné organizace (nákupem výzkumně-vývojových služeb). 

Ve výzvě budou podpořeny projekty věnující se například: 

  • Výrobním technologiím (pokročilé výrobní technologie a materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie)
  • Digitálním technologiím (mikro a nanoelektronika, umělá inteligence).
  • Kybernetickým technologiím (zabezpečení a konektivita).

Mezi povolené druhy výstupů se řadí: průmyslový vzor; užitný vzor; prototyp; funkční vzorek; software; poloprovoz; ověřená technologie. Akceptovatelné jsou také následující výsledky ale pouze v kombinaci s některým z výše uvedených: metodika schválená příslušným orgánem státní správy; metodika certifikovaná oprávněným orgánem; metodika a postupy akreditované oprávněným orgánem; patent. 

Způsobilými výdaji jsou:

  • Osobní náklady (výzkumníci, vývojáři, technici, ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu).
  • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (příkladem mohou být brusky, CNC centrum, servery).
  • Náklady na smluvní výzkum (spolupráce s vysokými školami, dalšími podniky atp.).
  • Ostatní přímé náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochrana práv duševního vlastnictví, patenty zakoupené v rámci licence...).
  • Ostatní nepřímé náklady - 25 % ze způsobilých výdajů (energie, kancelářské potřeby, účetní služby, další provozní výdaje). 

Další důležité informace

  • Hlavní žadatelem může být pouze podnik s minimálně dvouletou účetní historií

Kde je možné projekt realizovat?

Území celého Česka

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

kdo může čerpat

podniky (výzkumné organizace)

kolik může projekt získat

až 70 %, max. 40 mil. Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?