Úspěšný projekt: Vyhodnocení podpory podniků v OP PIK

16. 1. 2024
Evaluace

Představujeme vám další úspěšně realizovaný evaluační projekt: Ex-post evaluaci pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Číst více
Ex-post evaluace OP PIK

Koncem minulého roku jste si mohli přečíst o Výsledkové evaluaci Dohody o partnerství 2014-2020. Nyní bychom vám chtěli představit projekt s názvem Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI. Tuto zakázku jsme realizovali od listopadu 2022 až do prosince 2023 a do jejího zpracování se zapojilo několik našich expertů pod vedením Lukáše Maláče. Na projektu jsme spolupracovali s Vysokou školou ekonomickou v Praze a klientem zakázky bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Kam a na co šla primárně podpora z OP PIK?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl v programovém období 2014–2020 hlavním programem podpory českých firem. Finanční prostředky směřovaly v tomto období do všech regionů kromě Prahy.

OP PIK podpořil 12 712 unikátních podnikatelských subjektů. Většinou se jednalo o malé a střední podniky nebo mikropodniky, vč. podnikajících fyzických osob. Zjistili jsme ale, že regionální distribuce podpory z OP PIK nebyla rovnoměrná. Nejvyšší intenzita byla zaznamenána ve východomoravských okresech. Podprůměrná byla naopak v Ústeckém a Karlovarském kraji. Finance směřovaly většinou do zpracovatelského průmyslu. Finančními nástroji byly ale výrazně podpořeny také další segmenty ekonomiky. Jednalo se zejména o maloobchod, velkoobchod, stavebnictví nebo ubytování a pohostinství.

Co bylo hlavním cílem evaluace?

Primárním účelem evaluace bylo zjistit, jaké jsou dopady podpory poskytované z Evropských strukturálních a investičních fondů na konkurenceschopnost podpořených podniků, a to jak v krátkém (OP PIK), tak ve střednědobém období (OP PI). Dále jsme prostřednictvím evaluace ověřovali naplnění specifických cílů, které program formuloval a vypracovali jsme doporučení pro implementaci podpory podnikání v následujícím období.

Co bylo hlavní náplní práce?

Součástí metod bylo 15 dotazníkových šetření s podpořenými i nepodpořenými subjekty a 47 případových studií. Využity byly ale i pokročilejší kvantitativní metody (kontrafaktuální dopadová analýza, vícenásobná regresní analýza). Pro kontrafaktuální dopadovou analýzu jsme, s ohledem na výsledky a parametry implementace programu, zvolili párovací metodu a pro dosažení vysoké statistické robustnosti jsme aplikovali současně tři párovací techniky. Regresní analýza nám umožnila zahrnout i období pandemie Covid-19, ve kterém by standardní kontrafaktuální analýza neposkytovala jednoznačné odpovědi. V kontextu evaluací se jedná o inovativní propojení metod.

Zároveň jsme zahrnuli data více než 20 tis. podniků, což umožnilo formulovat robustní a věrohodné odpovědi na otázku jaké jsou přímé efekty podpory na podpořené firmy. I přes řadu realizačních a metodologických překážek se podařilo všechna šetření zvládnout a odpovědět na evaluační otázky klienta.

Co jsme zjistili?

Zjištění ex-post evaluace lze shrnout do čtyř hlavních bodů:

  • Podpora z programu částečně přispívá k posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)
  • Podpora jednoznačně vede ke zvyšování zaměstnanosti v podpořených podnicích
  • Příspěvek OP PIK k posilování růstu MSP založeném na inovacích je ale velmi omezený
  • Přínosy OP PIK se projevují silněji než u předchozího programu OP PI

 

Podle Lukáše Maláče je možné v budoucnu obdobné programy zefektivnit: „Z evaluace vyplynula řada doporučení. Pro další podporu podnikání v Česku doporučujeme zejména dále rozvíjet programy, které využívají finančních nástrojů pro malé a střední podniky. Finanční nástroje se v minulém programovém období osvědčily. Velmi rychle přinášejí pozitivní efekty do hospodaření podpořených podniků, reagují pružně na jejich potřeby a jsou pro ně administrativně přístupnější.“

Evaluaci se podařilo úspěšně ukončit a odprezentovat v prosinci loňského roku klientovi i dalším relevantním aktérům státní správy. Výstupy evaluace najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Věříme, že se ministerstvu podaří reflektovat některá zásadní doporučení a podpořit kvalitní projekty i v novém programovém období v letech 2021–2027 a to prostřednictvím Operační programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?